ОУ "Христо Ботев"
  
с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
   С учение и труд към едно по - добро бъдеще!
Начало
Актуално
Портфолио
Дейности
Учебни материали
Документи
Бюджет
Обществен съвет
Галерия
Полезни връзки
Контакти


   Прием за учебната 2016/2017 г.

                              З А П О В Е Д

                                          № 1177-153/30.03.2016 г.

На основание чл. 147,  ал. 1, т. 1 и т. 9 от ППЗНП и решение №5 на ПС с протокол №6 /30.03.2016 г.

                                           О П Р Е Д Е Л Я М:

Реда и начина  за приемане на децата в ПДГ и учениците в  първи клас в

ОУ ”Христо Ботев”-с. Церово  подлежащи на задължително обучение  през

учебната 2016/2017 г., график на дейностите, необходими документи и критерии

за подбор както следва:

1. График на дейностите:                                                    

Дейности

Срок

Отговорник

1.1 Изискване от общината на списъци на децата, които следва да постъпят в ПДГ и   І-ви  клас през учебната 2016/2017г.

 

 

       09.05.2016 г.

 

Наска Нешева

Мариана Спасова

1.2 Обхождане и разговор с родителите на всички деца подлежащи на задължително обучение в ПДГ и І клас през учебната 2016/2017г.

 

 

       30.05.2016г.

 

Наска Нешева

Ваня Стойчева

1.3 Приемане на молба/заявление за ПДГ и първи клас през учебната 2016/2017 г.

 

 

     30.05.2016 г.

 

Директор

Кл. ръководители

1.4 Записване на децата в  ПДГ и ученици в първи клас през учебната2016/2017г.                                

 

 

31.05.2016 г.- 03.06.2016г

 

Директор

Кл. ръководители

1.5 Записване на деца в ПДГ и ученици в първи клас през учебната 2016/2017 г. при наличие на свободни места

 

 

06.06.2016г.-15.09.2016г.

 

Директор

Дежурни учители

2. Необходими документи:

 

2.1. Удостоверение/оригинал/ за завършена подготвителна група

2.2. Декларация попълнена от родителя /настойника/ в случай, че детето не е

посещавало подготвителна група /причини/.

2.3. Копие от акта за раждане на детето.

3. Критерии за записване в първи клас:

3.1. Деца с адресна регистрация с. Церово, общ. Лесичово

3.2. Наличие на брат / сестра от семейството, обучаващи се в училището.

3.3. Записване на деца на учители и служители, работещи в училището.

3.4. Приемане на желаещи деца с друга адресна регистрация.

 

Заповедта да се сведе до знанието на лицата за сведение  и изпълнение .

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариана Спасова  

старши учител начален етап на основното образование-/ І-ІV клас/  

председател на МО на началните учители.

 

 

ГРЕТА  ДИМИТРОВА 

 Директор на ОУ "Христо Ботев" с. Церово

 

 

Автор и дизайн на сайта

 Грета Димитрова -Директор